Oferta

PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY:

AUDYT PROJEKTÓW UE:

 • audyt wykorzystania środków z funduszy unijnych

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ:

 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie
 • opracowywanie Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o współfinansowanie z środków UE

–  KOMPLEKSOWE DORADZTWO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 • wspomaganie realizacji procedur zamówień publicznych

MEDIACJE GOSPODARCZE

 • prowadzenie rozmów ze zwaśnionymi stronami
 • łagodzenie konfliktów

KOMPLEKSOWE DORADZTWO EKONOMICZNO – FINANSOWE:

 • outsourcing usług audytu wewnętrznego
 • wydawanie opinii na temat zgodności działań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego
 • doradztwo w zakresie możliwości ubiegania się przez firmy o współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych
 • doradztwo w zakresie procesów i procedur kontroli wewnętrznej, wspomaganie kontroli wewnętrznej
 • doradztwo w zakresie tworzenia i optymalizacji wewnętrznych procedur, audit wewnętrzny
 • analizy finansowe
 • audyt wybranych pozycji sprawozdania finansowego
 • audyt ksiąg rachunkowych
 • inne doradztwo ekonomiczno – finansowe
 • audyty oceny zgodności działalności, projektów z wymogami prawa

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

 • szkolenia z zakresu audytu i funduszy strukturalnych
 • organizacja targów, wystaw i kongresów